CHÍNH SÁCH TÍCH LŨY
TRONG VỤ HÈ 2024

ĐĂNG KÝ NGAY

Chính sách tích lũy trong vụ Hè giai đoạn Tháng 6 - 8/2024.
Thị trường Miền Bắc.

CHÍNH SÁCH DÀNH CHO ĐỐI TÁC KHATOCO

1. Tăng chiết khấu hàng Thun - short trên hóa đơn theo khung sản lượng:

2. Thưởng doanh thu tích lũy hàng tháng:
- Bao gồm doanh thu các mặt bàng chính phẩm bán trong kỳ (không tính hàng sale off bán theo lô).

 - Các dòng hàng chính phẩm khác: Áp dụng chính sách mức chiết khấu theo khung sản lượng đã ban hành đầu năm cho nhóm mua đứt.

3. Qui định khác:
Doanh thu kể trên là doanh thu hàng chính phẩm bán thường có VAT.
Sản lượng thun short kể trên là tổng số lượng cả hàng thun và short trên mỗi hóa đơn.
Doanh thu Quần Tây-quần Kaki tăng chiết khấu theo khung sản lượng không tính vào doanh thu chi hỗ trợ hàng tháng trong chương trình này.
Thời gian qui định của chương trình:
 - Thời gian: 1/6/2024 đến 31/08/2024, trả hàng đến 10/09/2024.
 - Nhóm mua đứt không trả hàng.
 - Nguyễn Thị Thọ - Nghệ An được trả hàng đến hết tháng 11/2024. Tính và chi hỗ trợ chương trình sau khi chốt trả hàng.
 - Cuối giai đoạn 2 sau khi chốt trả hàng (đến hết ngày 10/9/2024), Marketing tính doanh số từng tháng sau khi trừ trả hàng để chi hỗ trợ theo qui định.

đăng ký ngay

Chính sách tích lũy trong vụ Hè
giai đoạn Tháng 6 - 8/2024.
Thị trường Miền Bắc.

CHÍNH SÁCH TÍCH LŨY
TRONG VỤ HÈ 2024

CHÍNH SÁCH DÀNH CHO ĐỐI TÁC KHATOCO

1. Tăng chiết khấu hàng Thun - short trên hóa đơn theo khung sản lượng:
- Các dòng hàng chính phẩm khác: Áp dụng chính sách mức chiết khấu theo khung sản lượng đã ban hành đầu năm cho nhóm mua đứt.
2. Thưởng doanh thu tích lũy hàng tháng:
- Bao gồm doanh thu các mặt bàng chính phẩm bán trong kỳ (không tính hàng sale off bán theo lô).
3. Qui định khác:
Doanh thu kể trên là doanh thu hàng chính phẩm bán thường có VAT.
Sản lượng thun short kể trên là tổng số lượng cả hàng thun và short trên mỗi hóa đơn.
Doanh thu Quần Tây-quần Kaki tăng chiết khấu theo khung sản lượng không tính vào doanh thu chi hỗ trợ hàng tháng trong chương trình này.
Thời gian qui định của chương trình:
 - Thời gian: 1/6/2024 đến 31/08/2024, trả hàng đến 10/09/2024.
 - Nhóm mua đứt không trả hàng.
 - Nguyễn Thị Thọ - Nghệ An được trả hàng đến hết tháng 11/2024. Tính và chi hỗ trợ chương trình sau khi chốt trả hàng.
 - Cuối giai đoạn 2 sau khi chốt trả hàng (đến hết ngày 10/9/2024), Marketing tính doanh số từng tháng sau khi trừ trả hàng để chi hỗ trợ theo qui định.

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Thông tin được ghi nhận thành công.
 Xin cảm ơn!