Hệ thống cửa hàng
Địa chỉ

36B Trần Nhật Duật, Phường Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 651 6687