Hệ thống cửa hàng
Địa chỉ

221 Thống Nhất, Phường Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hoà

Điện thoại: 0258 3827954