Hệ thống cửa hàng
Địa chỉ

Chung cư Vĩnh Phước, Đường 2/4, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 3542008